SUBMIT යොමු කරන්න

ඔබට අවශ්‍ය ආකාරයට ඔබම සකස්කරගත් දැන්වීම මෙම පිටුවේ නොමිලේ පලකරගන්න. පහත සදහන් ඊමේල් ලිපිනයට ඔබගේ දැන්වීම යොමු කරන්න.

Accountant

60+ AAT(London) Fully qualified 35 years accounting finance experience with administration skills -seeks urgent position 
call 0759647858

විකුණුම් විධායක/සහයක

හදුන්කූරු හා ආශ්‍රත නිෂ්පාදන ආයතනයක විකුණුම් සම්බන්ද සියළු කටයුතු සොයා බලා බොදාහැරීමේ කටයුතු කලහැකි
දක්ෂයින්ගේන් අයදුම් පත් කැදවනු ලැබේ.

වයස 30-45
සා/පෙල දක්වා උගත්
පාරි‍ෙභොගිකයන්ගේ සිත් දිනාගැනීමට කතාකිරීමෛ් හැකියාව
වාහන එලවීමේ බලපත්‍රයක් ඇතිනම් වාඩාත්ත සුදුසුයි
විකුනුම් ඉලක්ක සපුරාගැනීමේ හැකියාව
වැටුප් 30-40 අතර


විශ්ව සුගන්ධ
නො 307/2, ගොඩගම පාර,
අතුරුගිරිය.

HUMAN RESOURCES – EXECUTIVE (MALE)

Right candidate should have minimum 5 years’ experience in similar capacity with qualification from a reputed professional body.

Duties and responsibilities are experience and knowledge in handling payroll, FPF/ETF, and other HR related activities. Sound knowledge of MS Office and report writing in English is mandatory. Accounting and/or PA experience is an added advantage.

Apply within 14 days by clearly mentioning the position applied for via info@airowsolutions.com or post.

AIROW SOLUTIONS (PVT) LTD
NO: 22/26, Railway Avenue, Nawinna, Maharagama
Tele: 0112 839 470 Fax: 0114 645 101
www.airowsolutions.com

HUMAN RESOURCES – EXECUTIVE

 Right candidate should have minimum 5 years’ experience in similar capacity with qualification from a reputed professional body.

Duties and responsibilities are experience and knowledge in handling payroll, FPF/ETF, and other HR related activities. Sound knowledge of MS Office and report writing in English is mandatory. Accounting and/or PA experience is an added advantage.

Apply within 14 days by clearly mentioning the position applied for via info@airowsolutions.com or post.


ACCOUNTS ASSISTANT

Right candidate should have minimum 3 years’ experience in similar capacity with part qualification from a reputed professional body.

Duties and responsibilities are experience and knowledge in stock verification & documentation and financial accounting activities. Sound knowledge of MS Office and working experience in Quick Books is mandatory. Audit experience is an added advantage.

Apply within 14 days by clearly mentioning the position applied for via info@airowsolutions.com or post.


QUANTITY SURVEYOR

QUANTITY SURVEYOR

– B. Sc (QS) with minimum 3 years of experience

Right candidate should have experience in pre & post contract duties.
Knowledge in AUTOCAD, MS Project, MS Office and fluency in English are a must.

Also he or she should be able to work independently.

Apply within 14 days by clearly mentioning the position applied for via hr@airowsolutions.com
or post.

AIROW SOLUTIONS (PVT) LTD
NO: 22/26, Railway Avenue, Nawinna, Maharagama
Tele: 0112 839 470 Fax: 0114 645 101
www.airowsolutions.com

Investment opportunities

Hello Everyone i am urgently looking for positive investment opportunities and running business partnerships to invest in i have available required investment capital and looking for any investment opportunities to invest in like a silent partner i need serious business investment opportunities with positive income generating value i am looking more on long term partnership investments which have good profit margin and need additional capital for expansion . I mind i am looking forward to receiving all kind of proposals big and small for i have close to $25,000,000 (Twenty Five Million United States Dollars ) Ready to invest in businesses which need expansion since am investing like a silent partner .We are not offering any loans we are investing our money in businesses .

I need serious proposals only no middle men , no brokers and no time wasters , your response in sending me your proposals will be highly appreciated send me your proposals to my contact email directly for further communication and a face to face meeting is mandatory .

Profound Gratitude
Mr Samuel Motsepe
Email :samuel.motsepe70@gmail.com

Flavoured Tea bags samples required for UK


British retired business man, looking for a Sri Lankan independent business person, who is in the Tea trade who can supply with good quality tea bags/lose tea for export to the United Kingdom. To work together as a long-term business partnership, there is no investment involvement, initially you’ll have to provide us with selection of tea bags in quality presentation boxes, once prices structures and terms & conditions agreed, you are required to print our company name on all tea products for orders.

Please provide us with your tea product details, including what kind of flavoured teas do you have? Most of all your cost price structure must be extremely competitive, as you can appreciate present tea market is extremely competitive.
We look forward to hearing from you. 


Email:fazlondon.uk@gmail.com

Urgently looking for investment openings to invest


I am a serious private investor looking for positive investment opportunities and business partnerships with positive and encouraging profit margin needing additional capital for expansion , i am investing like a private investor and i have ready capital of 50 Million Dollar i am looking for investment partnerships and business owners the following countries and regions are of added priority to me :Middle east ,United Arab Emirates , Qatar ,Sri Lanka, Bahrain , Kuwait , Oman , Saudi Arabia , Jordan , Iran , Turkmenistan, China , Afghanistan , Iraq , Russia , etc . I need serious business proposals from direct business owners no middle men and consultants direct business owners are highly welcome so please send me your positive inquiries to my email directly through my contact email below . N/B I need serious inquiries only no middle men no time wasters no brokers , business owners with already running businesses will be of added advantage .


Email:stevenloren1000@gmail.com

Lady Housemaid - Riyadh Saudi Arabia

Lady Housemaid - Riyadh Saudi Arabia

 I am currently looking to recruit a Housemaid / House Keeping Helper. 

I am looking to recruit within the next 15 days. 

I am looking for the following : 

Age: 26 - 35 Religion : (Muslim is prefered ) 
Languages : Arabic or English ( basic level ) 
Duration: 2 years. if person is very good I will extend the contract to 6 years. 
Salary: 900 - 1000 SAR - Depending on experience. 
Location: Saudi Arabia - Riyadh 
Employer: Palestinian Family. 

m.ahmedsc@g m a i l .com 
whatsapp : +966564082751

 

Email:m.ahmedsc@gmail.com


Tuition Classes - Business Studies, Accounts, Econ


Tuition Classes

Conducting Tuition Classes in Kadalana, Moratuwa.
From grade 7 upwards
Business Studies in both Sinhala & English medium

From grade 9 upwards
Business Studies, Economics, and Accounts in both Sinhala & English medium.
Home visits also considered.
Classes are conducted by a lady teacher please contact 0754433451

 
 Email:marinifern@gmail.com

Need a job Urgent pls help me


i am 26 old & at the moment I don't have a job but i worked as a Reception and office coordinater in a one place , and worked as a Reception in Tourist apartment in Kollupitiya 6 month because of the changing management i had to stop my work i can learn anything very fast ,so i really interested to work as a Reception in Aparment or hotel , or Company as a office coordinater or any suitable office work , pls i am now in a difficult situation need a permanent job 


Email:  ranasinhahiruni@gmail.com

Marketing Executive


We are exporters of Rice in India. We need Marketing Executives in Sri Lanka who can introduce our products to importers /dealers /buyers and generate inquiries/ orders for our products. Interested gentlemen having Citizenship and staying in Sri Lanka permanently may send in their detailed resume with scanned photo by mail. With regards.

Email:sales@gdexportskgm.com

Employment opportunity for a lady


i am looking for fair good looking lady between 22-38 year of age as my personal assistant. her job is 3 days a month. Attractive remuneration package for the selected candidate. only residents close to Kandana, Wattala, Ja-ela, negombo and minuwangoda area. only one vacancy. 

call me 0774053980 or send cv into srsurveysl@gmail.com with your photograph.
Email:srsurveysl@gmail.com

Collection Officer wanted


Sky Holdings (pvt) Ltd.

* Job Post: Collection Officer
* Male candidates age between 18-40
* You must have valid Driving License
* Having a Motor Bike will be added advantage
* NO out-station duty
* NO experience required. Fully training will be provided.

Basic Salary: Rs.25,000/=

If you are interested, Please call us by 0777112878 for an interview.

NOTE: This vacancy is for "Collection Officers". NOT Delivery agent. You DON'T have to visit home to home.

Email:itgalaxy.inc@gmail.com

Windows Administrator for Qatar


VAM SYSTEMS is a Business Consulting, IT Solutions and Services company with operations in UAE, Qatar, Bahrain, USA, Australia, Singapore & India.

VAM SYSTEMS is currently looking for Windows Administrator for our Qatar operations with the following skill set and terms and conditions:

Skill Set required:

5 -10 years’ experience with solid hands on Microsoft technologies.
Should have experience in Systems Centre Orchestrator.
Should have excellent System Center skills (primary) with other technologies (AD, Exchange etc.).
Should have experience in the below mentioned Microsoft Technologies.

Windows Server OS 2003/2008 R2/2012, 
ISA 2006/TMG,Sharepoint
WSUS,
SCCM, SCOM
Blackberry,
Windows Clustering & Windows Load Balancing on Windows 2003 / 2008,
Power shell

Domain: Bank

Terms and conditions:

Joining time frame:   2 weeks (maximum 1 month).

The selected candidates shall join VAM SYSTEMS – Qatar and shall be deputed to one of the leading Banks in Qatar.

Should you be interested in this opportunity, please send your latest resume in MS Word format at the earliest at ambili.krishnan@vamsystems.com or call us +91 476-2681150.

 Email:ambili.krishnan@vamsystems.com

Hardware Technicians, operators etc..


Following vacancies are available at our Engineering Workshop @ Kohuwala.
Hardware Technicians, Electronic Technicians, Operators, Marketing Officers
Having a Bike is an advantage
Apply with full details to : vacancies777@gmail.com or call us on 0770860870

Email:vacancies777@gmail.com

Needed Domestic Helper,Nanny,Nurse,Caregiver,Chef


Greetings,

We are looking for a very special person to help us starting immediately with our Young family of 2 children, a boy and a girl. The children are Wonderful,fun and Adventurous. We are busy type work takes most of our time and want a caring Figure to work with us for at least 3 years contract. Hours during Term time are:

Monday & Friday 08:30-09:30 15:00-18:00
Tuesday 08:30-21:00 Total of 30hours.
During school holidays all 3 days would be
08:30-18:00,29.5 hours.

SALARY/WAGES ARE BELOW:
AU PAIR/NANNY: £2000Mothly (weekly allowance £200)
HOUSE KEEPER: £2000 Monthly (weekly allowance £200)
DRIVER:£2000 Monthly (weekly allowance £200)
NURSE:£2000 Monthly (weekly allowance £200)
CHEF: £2000 Monthly (weekly allowance £200)

The employee will have his or her own bedroom with TV set and internet Facilities,with a personal bathroom, and also a car to drive around If necessary needed for leisure time. and also the employee can travel for holidays.

Note before you contact: This job is located in UK not other country
If you are willing to apply you should know you are applying for a job In UK,If you are applying from other country you need a Valid international passport.

Reliable applicant should apply with complete CV.
Mobile Number :+447087649316
Skype : paxton.owen
Contact Person:Mr Paxton Owen
Email Address :paxtonowen@yahoo.com
If you are interested in the job offer you can contact me via my private email

Email:masonperter@gmail.com

Customer Account Manager


Customer Account Manager

*An outgoing personality and excellent interpersonal skills.
*Required Minimum Qualification is G.C.E O/L
*Experience in field of customer service will be added advantage.
*Speak and Understand English or Tamil will be added advantage.
*The candidate must have a valid motor bike license and a motor bike.
*School leavers are welcome to apply.

JOB ROLE :
*Visit corporate clients and maintain an effective relationship with them and manage corporate clients' accounts. Conduct training sessions. Explain our services to the interested parties.

*Vacancy Type: Permanent (full time)

*Salary: Attractive salary, EPF, ETF & other benefits will be offered.

 Email:itgalaxy.inc@gmail.com

Lorry Drivers

Lorry Drivers
Lorry Drivers
Age 35 – 55 with Heavy Duty Driving License and experience

Tel: 011 5362691 / 011 4403012

Email:marqueelanka@gmail.com

WYGW Jobseeker Sri Lanka- Personal assistant


Personal assistant

Gentleman working as a CIO in multi national company wants personal assistant. suitable candidate should be good looking fair complexion lady with less than 40 years of age. monthly salary would be 25000. candidates should be in Minuwangoda, negombo, ja-ela, kandana, wattala area within 20km distance from katunayake. please write with your photograph and contact number along with CV into srsurveysl@gmail.com

Blog Archive