LJH712003

ඇඩ්වර්ටිිස්
දඔුල්ල සංචාරක හෝටලයක ඇබැර්තු
සම්මුඛ පරීක්ෂණ සදහා විමසන්න

  • රියදුරන් වයස 30ට වැඩි ඉංග්‍රිසි කතාකලහැකි
  • බාර්මන්
  • පිළිගැනීමේ නිළධාරීන්
  • තෙරෙපිවරැන් හා තෙරෙපිවරියන්
  • නඩත්තු සේවක අංශයට
 ටෙලි - 0719853364