Office Assistant - කාර් යාල සහයක

ප්‍රධාන පෙලේ ගණකාධිකරණ ආයතනයක් සදහා පහත සුදුසුකම් ඇති පලපුරුදු කාර් යාල සහයක වරයෙක් අවශයයි.

  • අ පො ස (සා/පෙල) සමත්
  • වයස අවුරුදු 25-35 අතර
  • පිළිගත් ආයතනයක වසරකට හෝ වැඩි පලපුරුද්ද