කර්මාන්තශාලාවන්හි රැකියා අවස්ථාවන් සදහා කඩිනම් බදවා ගැනීම්

කොළඹ / පිළියන්දලෙයි / වත්තලෙයි / කොට්ටාව / ජා ඇල 

දින/සති/මාසික වැටුප්

කර්මාන්තශාලාවන්හි රැකියා අවස්ථාවන් සදහා කඩිනම් බදවා ගැනීම්.


(බීම,ජෑම්,සබන්,බිස්කට්,බෝතල් නිෂ්පාදන කර්මාන්තශාලාවන්ට)

නිෂ්පාදන /ලේබල් /ඇසුරුම් /ගබඩා

 අංශයන්ට සේවක සේවිකාවන් බදවා ගැනේ.

• වයස අවුරුදු 18 -45

• ගැහැණු - පිරිමි ,

• පුහුණු - නුපුහුණු ,

දිනක වැටුප - 1300/=  2000/=

 මාසික වැටුප - 50000/= - 55000/=

 OT දීමනා සහිතයි.

සේවා කාලය ( පැය 8 / පැය 12/පැය 24 )

ආහාර / නවාතැන් සැපයේ.

පැමිණි දිනම රැකියාවට යොමු කෙරේ.

රජයේ ලියාපදිංචි ආයතනයකි

call: 0761342123