ලිපිකාරිනියන් අවශ්‍යයි

 රැකියා නියෝජිත ආයතනයක් සදහා ලිපිකාරිනියන් අවශ්‍යයි 


වයස 18-30 අතර 


වැටුප 40000 දක්වා 


උදේ 8 හවස 4 දක්වා 


ඉරිදා පෝය නිවඩු 


තොරතුරු සදහා  0773596599